THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 15/03/2017 Lượt xem: 15

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên; Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Biên bản họp và Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

3. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

D. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông báo Thông báo


Đăng nhập