Thủ tục đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng 24/10/2019

Cấp mới GCN đăng ký đầu tư 14/04/2017

Thủ tục cấp đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 01/03/2017

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Tin tức Tin tức


Đăng nhập