Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra dự án đầu tư nước ngoài
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 25/11/2019 Lượt xem: 19

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quyết định về quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các dự án FDI trên địa bàn, thực hiện đúng công tác giám sát đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá về chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các cấp, các ngành, bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo quy định pháp luật; qua đó bảo đảm mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua phối hợp cũng kịp thời phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong tổ chức thực hiện để chấn chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do dự án FDI.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là cơ quan chủ trì thực hiện công tác kiểm tra dự án đầu tư FDI trên địa bàn thành phố. Theo đó, vào ngày 1-11 hằng năm, cơ quan quản lý chuyên ngành gửi danh sách dự án FDI cần kiểm tra để Sở KH&ĐT tổng hợp, lập kế hoạch kiểm tra trình UBND thành phố phê duyệt trước 15-11 và trình Bộ KH&ĐT trước 30-11 hằng năm. Sở KH&ĐT lập báo cáo giám sát dự án FDI báo cáo Bộ KH&ĐT vào trước ngày 20-2 năm sau.

Chi tiết file đính kèm tại đây

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập