63 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 01/10/2020 Lượt xem: 11

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15-9-2020 về bổ sung các quy hoạch tại phụ lục danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2-12-2019 của Chính phủ.

Theo nghị quyết, có 63 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh liên quan đến lĩnh vực thủy lợi; phòng chống lũ của các tuyến sông, quy hoạch đê điều; bảo vệ và phát triển rừng của các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy hoạch ba loại rừng của các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1-1-2019, đang còn hiệu lực.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 59. Cụ thể, Điểm b Khoản 1 Điều 59 quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Nguồn: baodanang.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập