Khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 03/03/2021 Lượt xem: 12

Ngày 23/2/2021, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng ban hành Hướng dẫn số 432/HD-BQL hướng dẫn Khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư tham khảo xây dựng hồ sơ dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã ban hành Khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Khung tiêu chí là cơ sở để Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tham mưu UBND thành phố, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng hoàn thiện quy định của pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, trong đó công tác thẩm định dự án đầu tư, bao gồm thẩm định công nghệ, lấy ý kiến về công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư.

Khung tiêu chí áp dụng cho 7 loại hình dự án đầu tư bao gồm: dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, dự án thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, dự án đào tạo công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án dịch vụ công nghệ cao, các loại dự án đầu tư xây dựng kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ khác.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn tại đây.

Hiền Phạm / IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập