Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 14/10/2021 Lượt xem: 5

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 24-9-2021 phê duyệt Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, cụ thể hoá chủ trương, đường lối, mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra đối với công tác đối ngoại, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố nói riêng. Xác định vai trò, đổi mới hình thức, quy mô, cách thức triển khai ngoại giao kinh tế trong bối cảnh hậu COVID-19. Đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, làm cơ sở cho việc xây dựng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, hỗ trợ hiệu quả việc triển khai các đề án, kế hoạch lớn của thành phố trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các nhóm nhiệm vụ chính được đề ra gồm: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tổng hợp thông tin, định hướng chiến lược cho hội nhập quốc tế và ngoại giao kỉnh tế của thành phố; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, môi trường; Tích cực vận động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) và xúc tiến đầu tư theo hình thức công tư (PPP); Vận động người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành trung ương, mạng lưới cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong công tác ngoại giao kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án. Định kỳ hàng năm tổ chức giao ban kinh tế đối ngoại giữa lãnh đạo thành phố với các cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết giữa kỳ, tổng kết và báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện Đề án, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Căn cứ vào Đề án và các nhiệm vụ được giao, các sở ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoặc lồng ghép nội dung liên quan trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Đề án. Trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án, cần chú trọng công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh đối ngoại trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính có nhiệm vụ bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm của các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đe án. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chế độ, định mức tài chính hiện hành và Đề án chủ động cân đối, sắp xếp, phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

(Nguồn: https://danang.gov.vn/)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập